اطلاعیه

Case Report

بیمارستان شهید مطهری

 

گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی

 

 

تاریخ:یکشنبه 7/3/96

ساعت 8:30صبح

 

 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید

 

حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

...........................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیه

راند عمومی بیمارستان

شهید مطهری

گرداننده:

آقای دکترموسوی مجد

تاریخ:سه شنبه9 /3/96

ساعت 7:30 صبح

دربخشها  برقرار خواهد گردید

حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها

 

در راند مذکورالزامیست.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیه

Case Report

بیمارستان شهید مطهری

 

گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  

تاریخ:سه شنبه 19/2/96

ساعت 7:30صبح

 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید

 

حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 

اطلاعیه

کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری

موضوع:

  ژورنال کلاب

گرداننده :

آقای دکتر سید حمید صالحی

 

 آقای دکتر اسلامی ( رزیدنت  جراحی عمومی)

آقای دکتر بهرام نژاد(رزیدنت  طب اورژانس)

 

تاریخ: شنبه23/2/96

 

مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح

حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس

مذکورالزامیست

 

 

 

........................................................................................................

اطلاعیه

کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری

موضوع:

  ژورنال کلاب

گرداننده :

آقای دکتر سید حمید صالحی

 

 آقای دکتر اسلامی ( رزیدنت  جراحی عمومی)

آقای دکتر بهرام نژاد(رزیدنت  طب اورژانس)

 

تاریخ: شنبه96/2/23

 

مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح

حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس

مذکورالزامیست

...............................................................................................................

کارگاه آموزشی آشنایی باپایگاه اطلاعاتی scopus و قابلیت های جدید آن 

 

  زمان برگزاری :چهارشنبه 96/2/27 

مکان سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی انشگاه علوم پزشکی ایران 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برنامه زمانبندی شده کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای

یکشنبه  24/2/96

ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

سمت

ساعت

1

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید+سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

-

-

8:15-8

2

خیر مقدم به مدعوین

دکتر ثبوتی

مدیر گروه اخلاق حرفه ای

8:30-8:15

3

اهداف کارگاه

دکتر ثبوتی

مدیر گروه اخلاق حرفه ای

9-8:30

4

حفظ حریم خصوصی بیمار و رازداری

دکتر مجید رضا خلج زاده

عضو گروه اخلاق پزشکی

10-9

5

پذیرایی و استراحت

 

 

10:30-10

6

ارتباط پزشک وبیمار

دکتر مینا فروزنده

عضو گروه اخلاق پزشکی

11:15-10:30

7

ارتباط پزشک وهمکار

دکتر نسرین

نژاد سروری

عضو گروه اخلاق پزشکی

12:30-11:15

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیه
بیمارستان شھید مطھری
موضوع:
کارگاه آموزشی
(اخلاق حرفه ای)

گرداننده :
مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری
برگزار کننده
گروه اخلاق حرفه ای دانشکده پزشکی
تاریخ :یکشنبه٩۶/٢/٢۴
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری
ساعت ٧:٣٠-١٢:٣٠صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتھا و انترنھا ،اعضا کمیته اخلاق
پزشکی وکارکنان این مرکز درکارگاه مذکورضروری است

.....................................................................................................................

 

اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
حضرت فاطمه
 (س)  وشھید مطھری
موضوع : ژورنال کلاب 
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر نادری (رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
آقای دکتر قھرمانی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
آقای دکتر طاوسی (فلوشیپ سوختگی)
تاریخ : شنبه ٩۶/٢/١۶
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه
(س)
ساعت
٧صبح
حضوراساتید ،رزیدنتھا ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی
درکنفرانس مذکورالزامیست

.............................................................................................................................

اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان
شھید مطھری
گرداننده:
آقای دکتر موسوی مجد

تاریخ:سه شنبه ٩۶/٢/ ١٢
ساعت ٧:٣٠صبح
دربخشھا برقرار خواھد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتھاوانترنھا
در راند مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیه

کنفرانس بیمارستان  شهید مطهریموضوعژورنال کلاب 

گرداننده :

 آقای دکتررضا صالحی

 آقای دکترحسنی( رزیدنت  بیهوشی)

خانم  دکتر عبدالهی( رزیدنت  طب اورژانس)

تاریخ: شنبه9/2/92

مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح

حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس

مذکورالزامیست.

...........................................................................................................

اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شھید مطھری
موضوع:
ژورنال کلاب
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
خانم دکتربابایی رزیدنت بیماریهاي کودکان
تاریخ : چھارشنبه ٩۶/٢/۶
مکان: سالن کنفرانس ساعت ٨:٣٠صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتھا و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیه

راند عمومی بیمارستان

شهید مطهری

گرداننده:

آقای دکترموسوی مجد

تاریخ:سه شنبه29 /1/96

ساعت 7:30 صبح

دربخشها  برقرار خواهد گردید

حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنهادر راند مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................

اطلاعیه

Case Report

بیمارستان شهید مطهری

 

گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  

تاریخ:یک شنبه 27/1/96

ساعت:30: 8صبح

 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید

حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شھید مطھری
موضوع:
گرداننده :
آقای دکتر جعفریان

خانم دکترحیدری رامشه(دستیار رشته بیهوشی)
آقای دکتربرقعی ( دستیار طب اورژانس)
تاریخ : شنبه ٩۶/١/٢۶
مکان: سالن کنفرانس ساعت ٧:٣٠صبح

حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتھا و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست

.....................................................................................................................

اطلاعیه

کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری

موضوع:

 ژورنال کلاب

گرداننده :

 آقای دکتر ثبوتی

 خانم دکتر سهرابی( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)

خانم دکتر شیرازی( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)

 

تاریخ: چهارشنبه 23/1/96

مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح

حضورکلیه رزیدنتهای تخصصی وانترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

 

.................................................................................................................

اطلاعیه

Case Report
بیمارستان شھید مطھری
گرداننده : آقای دکتر ثبوتی
تاریخ:سه شنبه ٩۶/١/١۵
ساعت ٨:٣٠صبح

دربخش اطفال برقرار خواھد گردید
حضور فراگیران پزشکی اینترنھا ودستیاران
تخصصی  الزامیست

....................................................................................................................

ژورنال کلاب  مشترک ،شنبه 19 فروردین 96که در سالن کنفرانس حضرت فاطمه(س)اجراء خواهد

شد  گرداننده آقای دکتر ده مرده ئی میباشند
....................................................................................................................

Case Report


بیمارستان شھید مطھری
گرداننده : آقای دکتر ثبوتی
تاریخ:یکشنبه ٩۵/١٢/٢٢
ساعت ٨:٣٠صبح

دربخش اطفال برقرار خواھد گردید
حضور فراگیران پزشکی)اینترنھا ودستیاران
تخصصی ( الزامیست

.....................................................................................................................
کنفرانس بیمارستان شھید مطھری
موضوع:

ژورنال کلاب
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
خانم دکتر معماریان ) رزیدنت تخصصی بیماریهاي کودکان(
تاریخ چهار شنبه 95/12/25
مکان: سالن کنفرانس ساعت ٨صبح
حضورکلیه رزیدنتھای تخصصی وانترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست.

 

.....................................................................................................................

اطلاعیه
بیمارستان شھید مطھری
موضوع:
جلسھ آموزشی اخذ رضایت آگاھانه

گرداننده :
خانم دکتر نژاد سروري
برگزار کننده
اعضای کمیته اخلاق پزشکی
تاریخ یکشنبه ٩۵/١٢/١۵
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری
ساعت 
٧:٣٠-٨:٣٠صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتھا و انترنھا واعضا کمیته
اخلاق پزشکی درجلسه مذکورضروری است

 

.....................................................................................................................

اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
حضرت فاطمه(
 س)  وشھید مطھری
موضوع :ژورنال کلاب 
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر برومند(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
آقای دکتر سعادتی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
آقای دکتر مومنی (فلوشیپ سوختگی)
تاریخ : شنبه ٩۵/١٢/١۴
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه
(س)
ساعت 
٧صبح
حضوراساتید ،رزیدنتھا ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی
درکنفرانس مذکورالزامیست

 مطالب مربوط به این مراسم در بخش آموزش -- محتوای آموزشی همین وب سایت موجود می باشد

 

.....................................................................................................................

اطلاعیھ
راند عمومی بیمارستان
شھید مطھری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سھ شنبھ ٩۵/١٢/ ١٠
ساعت ٧:٣٠صبح
دربخشھا برقرار خواھد گردید
حضور کلیھ پزشکان،رزیدنتھاوانترنھا
در راند مذکورالزامیست.

 

.....................................................................................................................

Case Report
بیمارستان شھید مطھری
گرداننده : آقای دکتر ثبوتی
تاریخ:دوشنبھ ٩۵/١٢/٩
ساعت ٨صبح

دربخش اطفال برقرار خواھد گردید
حضور فراگیران پزشکی)اینترنھا ودستیاران
تخصصی ( الزامیست

.....................................................................................................................

اطلاعیھ
راند عمومی بیمارستان
شھید مطھری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سھ شنبھ 12/7/ 95
ساعت ٧:٣٠صبح
دربخشھا برقرار خواھد گردید
حضور کلیھ پزشکان،رزیدنتھاوانترنھا
 در راند مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیھ
کنفرانس بیمارستان شھید
مطھری
موضوع:
گرداننده :
آقای دکترسید حمیدصالحی
آقای دکتر موسوی )رزیدنت جراحی عمومی..(
خانم دکتر گرجی )رزیدنت طب اورژانس..(
تاریخ : شنبھ ٩۵/١١/٣٠
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان ٧:٣٠صبح
حضور کلیھ پزشکان ،رزیدنتھا و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست

....................................................................................................................

اطلاعیھ
کنفرانس بیمارستان شھید مطھری
موضوع:
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
خانم دکتر ضیاعلی ) رزیدنت تخصصی بیماریهاي کودکان(
تاریخ چهار شنبه 95/11/27
مکان: سالن کنفرانس ساعت ٨صبح
حضور کلیھ ،رزیدنتھای تخصصی و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................

اطلاعیھ
راند عمومی بیمارستان
شھید مطھری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سھ شنبھ ٩۵/١١/ ٢۶
ساعت ٧:٣٠صبح
دربخشھا برقرار خواھد گردید
حضور کلیھ پزشکان،رزیدنتھاوانترنھا
در راند مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................

اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شھید مطھری
گرداننده : آقای دکتر ثبوتی
تاریخ:سه شنبه ٩۵/١١/١٩
ساعت ٨:٣٠صبح

دربخش اطفال برقرار خواھد گردید
حضور فراگیران پزشکی)اینترنھا ودستیاران
تخصصی ( الزامیست

.....................................................................................................................

گراند راند عمومی بیمارستان مطهری

گرداننده : دکتر موسوی

 

زمان ساعت 07:30روز سه شنبه مورخ 95/11/19

مکان برگزاری: بخشهای مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

حضور کلیه ،رزیدنتھای تخصصی و انترنھا درکنفرانس

 مذکورالزامیست  

 

.....................................................................................................................

ژورنال کلاب عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : جناب آقای  دکتر بهنام ثبوتی

جناب آقای دکتر آنی رزیدنت تخصصی بیماریهای کودکان 

چهارشنبه مورخ 95/11/13 ساعت 8 صبح

 مکان برگزاری سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

حضور کلیه ،رزیدنتھای تخصصی و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست

.....................................................................................................................

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی حضرت فاطمه (س) و بیمارستان مطهری

گرداننده : دکتر فرقانی

دکتر برومند رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک

دکتر سعادتی رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک

دکتر فرهودی فلوشیپ سوختگی

دکتر مومنی فلوشیپ سوختگی

زمان برگزاری شنبه 95/11/16

مکان: سالن کنفرانس بیمارستان حضرت فاطمه (س)

حضور اساتید ، رزیدنتهای فلوی ترمیمی فلوشیپ سوختگی در کنفرانس مذکور الزامی می باشد . 

لطفا جهت دریافت محتوای آموزشی به قسمت آموزش بخش محتوای آموزشی همین سایت مراجعه نمائید

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

راند عمومی بیمارستان شهید مطهری

گرداننده :دکتر وقر دوست

تاریخ برگزاری :95/11/12ساعت 7:30

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها و اینترنها در راند مذکور الزامی می باشد . 

.....................................................................................................................

case report 

بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده دکتر ثبوتی 

تاریخ یکشنبه 95/11/10ساعت 8:30 صبح

در بخش اطفال 

حضور کلیه فرگیران پزشکی (اینترنها ودستیاران تخصصی الزامی می باشد

.....................................................................................................................

ژورنال کلاب عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : جناب آقای  دکتر جعفریان

                                                 خانم دکتر مسقطی رزیدنت بیهوشی       

خانم دکترعلامی رزیدنت طب اورژانس 
خانم دکتر گرجی رزیدنت طب اورژانس  

 

زمان برگزاری : شنبه 95/11/9 ساعت 7:30  

محل برگزاری سالن کنفرانس 

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها (درکلیه رده های علمی ) اینترنها  الزامیست .

.....................................................................................................................

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب

با امتیاز بازآموزی

موضوع: عفاف و حجاب و آسیب شناسی فضای مجازی

گرداننده: کانون بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمان: برگزاری پنج شنبه 95/11/7 ساعت 12-8

مکان :سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری    

.....................................................................................................................

گراند راند عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : جناب آقای  دکتر سیدحمید صالحی

زمان برگزاری : سه شنبه 95/11/5 ساعت 7:30  

محل برگزاری بخشهای مرکز 

 

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها (درکلیه رده های علمی ) اینترنها در راند مذکور الزامیست .

.....................................................................................................................