Case Report
بیمارستان شھید مطھری
گرداننده : آقای دکتر ثبوتی
تاریخ:یکشنبه ٩۵/١٢/٢٢
ساعت ٨:٣٠صبح

دربخش اطفال برقرار خواھد گردید
حضور فراگیران پزشکی)اینترنھا ودستیاران
تخصصی ( الزامیست

.....................................................................................................................
کنفرانس بیمارستان شھید مطھری
موضوع:

ژورنال کلاب
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
خانم دکتر معماریان ) رزیدنت تخصصی بیماریهاي کودکان(
تاریخ : چهار شنبه 95/12/25
مکان: سالن کنفرانس ساعت ٨صبح
حضورکلیه رزیدنتھای تخصصی وانترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست.

 

.....................................................................................................................

اطلاعیه
بیمارستان شھید مطھری
موضوع:
جلسھ آموزشی اخذ رضایت آگاھانه

گرداننده :
خانم دکتر نژاد سروري
برگزار کننده
اعضای کمیته اخلاق پزشکی
تاریخ : یکشنبه ٩۵/١٢/١۵
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری
ساعت
٧:٣٠-٨:٣٠صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتھا و انترنھا واعضا کمیته
اخلاق پزشکی درجلسه مذکورضروری است

 

.....................................................................................................................

اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
حضرت فاطمه(
 س)  وشھید مطھری
موضوع :ژورنال کلاب 
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر برومند(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
آقای دکتر سعادتی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
آقای دکتر مومنی (فلوشیپ سوختگی)
تاریخ : شنبه ٩۵/١٢/١۴
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه
(س)
ساعت
٧صبح
حضوراساتید ،رزیدنتھا ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی
درکنفرانس مذکورالزامیست

 مطالب مربوط به این مراسم در بخش آموزش -- محتوای آموزشی همین وب سایت موجود می باشد

 

.....................................................................................................................

اطلاعیھ
راند عمومی بیمارستان
شھید مطھری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سھ شنبھ ٩۵/١٢/ ١٠
ساعت ٧:٣٠صبح
دربخشھا برقرار خواھد گردید
حضور کلیھ پزشکان،رزیدنتھاوانترنھا
در راند مذکورالزامیست.

 

.....................................................................................................................

Case Report
بیمارستان شھید مطھری
گرداننده : آقای دکتر ثبوتی
تاریخ:دوشنبھ ٩۵/١٢/٩
ساعت ٨صبح

دربخش اطفال برقرار خواھد گردید
حضور فراگیران پزشکی)اینترنھا ودستیاران
تخصصی ( الزامیست

.....................................................................................................................

اطلاعیھ
راند عمومی بیمارستان
شھید مطھری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سھ شنبھ 12/7/ 95
ساعت ٧:٣٠صبح
دربخشھا برقرار خواھد گردید
حضور کلیھ پزشکان،رزیدنتھاوانترنھا
 در راند مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

اطلاعیھ
کنفرانس بیمارستان شھید
مطھری
موضوع:
گرداننده :
آقای دکترسید حمیدصالحی
آقای دکتر موسوی )رزیدنت جراحی عمومی..(
خانم دکتر گرجی )رزیدنت طب اورژانس..(
تاریخ : شنبھ ٩۵/١١/٣٠
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان ٧:٣٠صبح
حضور کلیھ پزشکان ،رزیدنتھا و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست

....................................................................................................................

اطلاعیھ
کنفرانس بیمارستان شھید مطھری
موضوع:
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
خانم دکتر ضیاعلی ) رزیدنت تخصصی بیماریهاي کودکان(
تاریخ : چهار شنبه 95/11/27
مکان: سالن کنفرانس ساعت ٨صبح
حضور کلیھ ،رزیدنتھای تخصصی و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................

اطلاعیھ
راند عمومی بیمارستان
شھید مطھری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سھ شنبھ ٩۵/١١/ ٢۶
ساعت ٧:٣٠صبح
دربخشھا برقرار خواھد گردید
حضور کلیھ پزشکان،رزیدنتھاوانترنھا
در راند مذکورالزامیست.

.....................................................................................................................

اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شھید مطھری
گرداننده : آقای دکتر ثبوتی
تاریخ:سه شنبه ٩۵/١١/١٩
ساعت ٨:٣٠صبح

دربخش اطفال برقرار خواھد گردید
حضور فراگیران پزشکی)اینترنھا ودستیاران
تخصصی ( الزامیست

.....................................................................................................................

گراند راند عمومی بیمارستان مطهری

گرداننده : دکتر موسوی

 

زمان ساعت 07:30روز سه شنبه مورخ 95/11/19

مکان برگزاری: بخشهای مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

حضور کلیه ،رزیدنتھای تخصصی و انترنھا درکنفرانس

 مذکورالزامیست  

 

.....................................................................................................................

ژورنال کلاب عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : جناب آقای  دکتر بهنام ثبوتی

جناب آقای دکتر آنی رزیدنت تخصصی بیماریهای کودکان 

چهارشنبه مورخ 95/11/13 ساعت 8 صبح

 مکان برگزاری سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

حضور کلیه ،رزیدنتھای تخصصی و انترنھا درکنفرانس
مذکورالزامیست

.....................................................................................................................

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی حضرت فاطمه (س) و بیمارستان مطهری

گرداننده : دکتر فرقانی

دکتر برومند رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک

دکتر سعادتی رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک

دکتر فرهودی فلوشیپ سوختگی

دکتر مومنی فلوشیپ سوختگی

زمان برگزاری شنبه 95/11/16

مکان: سالن کنفرانس بیمارستان حضرت فاطمه (س)

حضور اساتید ، رزیدنتهای فلوی ترمیمی فلوشیپ سوختگی در کنفرانس مذکور الزامی می باشد . 

لطفا جهت دریافت محتوای آموزشی به قسمت آموزش بخش محتوای آموزشی همین سایت مراجعه نمائید

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

راند عمومی بیمارستان شهید مطهری

گرداننده :دکتر وقر دوست

تاریخ برگزاری :95/11/12ساعت 7:30

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها و اینترنها در راند مذکور الزامی می باشد . 

.....................................................................................................................

case report 

بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده دکتر ثبوتی 

تاریخ یکشنبه 95/11/10ساعت 8:30 صبح

در بخش اطفال 

حضور کلیه فرگیران پزشکی (اینترنها ودستیاران تخصصی الزامی می باشد

.....................................................................................................................

ژورنال کلاب عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : جناب آقای  دکتر جعفریان

                                                 خانم دکتر مسقطی رزیدنت بیهوشی       

خانم دکترعلامی رزیدنت طب اورژانس 
خانم دکتر گرجی رزیدنت طب اورژانس  

 

زمان برگزاری : شنبه 95/11/9 ساعت 7:30  

محل برگزاری سالن کنفرانس 

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها (درکلیه رده های علمی ) اینترنها  الزامیست .

.....................................................................................................................

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب

با امتیاز بازآموزی

موضوع: عفاف و حجاب و آسیب شناسی فضای مجازی

گرداننده: کانون بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمان: برگزاری پنج شنبه 95/11/7 ساعت 12-8

مکان :سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری    

.....................................................................................................................

گراند راند عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : جناب آقای  دکتر سیدحمید صالحی

زمان برگزاری : سه شنبه 95/11/5 ساعت 7:30  

محل برگزاری بخشهای مرکز 

 

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها (درکلیه رده های علمی ) اینترنها در راند مذکور الزامیست .

.....................................................................................................................

کارگاه آموزشی CPRپیشرفته

با امتیاز گواهی بازآموزی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

گرداننده : مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

برگزار کننده : گروه آموزشی بیهوشی و طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران 

تاریخ برگزاری : پنج شنبه 95/10/30 ساعت 13-8

 محل برگزاری: سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

 حضور کلیه اساتید پزشکان رزیدنتها اینترنها و پرستاران در کارگاه مذکور ضروری می باشد .

 

 

 

 

.....................................................................................................................

گراند راند عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : سرکار خانم  دکتر مهنوش مومنی 

زمان برگزاری : سه شنبه 95/10/28 ساعت 7:30  

محل برگزاری بخشهای مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها (درکلیه رده های علمی ) اینترنها در راند مذکور الزامیست .

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی مراکز آموزشی و پژوهشی (شهید مطهری و حضرت فاطمه (س) )

با حضور تمامی اساتید هیات علمی و رزیدنتهای گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) و اساتید و فراگیران مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری در ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 95/10/18 در سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س)  برگزار میگردد .

گرداننده: آقای دکتر وقر دوست 

به همراهی آقای دکتر یاوری رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک

آقای دکتر شریفی رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک 

و آقای دکتر فرهودی فلوشیپ سوختگی 

حضور کلیه اساتید ، رزیدنتهای فلوی ترمیمی و فلوشیپ سوختگی در کنفرانس مذکور الزامی می باشد .

...........................................................................................................................................

اجرای ژورنال کلاب آموزشی در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

گرداننده آقای دکتر  غلامرضا موسوی مجد

 

 با حضور آقای دکتر پیروز رزیدنت جراحی عمومی و آقای دکتر مدرسی  رزیدنت طب اورژانس

و آقای دکتر دشتی رزیدنت طب اورژانس 

تاریخ برگزاری شنبه 95/10/11ساعت 7:30

مکان برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی در مانی  شهید مطهری

 

 

............................................................................................................................................................

اطلاعیه ( کارگاه آموزشی OVID در کتابخانه   مرکزی دانشگاه  در یکشنبه 95/10/5برگزار میگردد ) جهت اساتید ودانشجویان پزشکی از تمام رده ها  گواهی  صادر خواهد شد

............................................................................................................................................................

 راند عمومی بیمارستان مطهری 

گرداننده : دکتر موسوی مجد

تاریخ سه شنبه 95/9/23  ساعت 7:30 صبح 

حضور کلیه پزشکان رزیدنتها و انترنها در این برنامه آموزشی الزامی می باشد

............................................................................................................................................................

اجرای ژورنال کلاب آموزشی در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

گرداننده آقای دکتر  سیدحمید صالحی 

 با حضور آقای دکتر مرادی رزیدنت جراحی عمومی و آقای دکتر انوری رزیدنت طب اورژانس

تاریخ برگزاری شنبه 95/9/20ساعت 7:30

مکان برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی در مانی  شهید مطهری

 

 

 

............................................................................................................................................................

اجرای ژورنال کلاب آموزشی در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

گرداننده آقای دکتر جعفریان

 با حضور خانم دکتر جعفری دستیار رشه بیهوشی و آقای کاکوان دستیار طب اورژانس

تاریخ برگزاری شنبه 95/9/13ساعت 7:30

مکان برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی در مانی  شهید مطهری  

 

حضور کلیه پزشکان اینترنها در کنفرانس مذکور الزامیست

 

............................................................................................................................................................

case report 

گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  

تاریخ:یکشنبه 7/9/95

ساعت 8:30صبح

 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید

حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

............................................................................................................................................................

اجرای ژورنال کلاب آموزشی در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

گرداننده دکتر مومنی

 با حضور خانم دکتر باقری و آقای دکتر شهریار پور دستیاران  طب اورژانس

تاریخ برگزاری شنبه 95/9/6ساعت 7:30

مکان برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی در مانی  شهید مطهری  

 

 

 

....................................................................................................................

گراند راند عمومی بیمارستان شهید مطهری 

گرداننده : جناب آقای  دکتر سیدحمید صالحی

زمان برگزاری : سه شنبه 95/9/2 ساعت 8:30  

محل برگزاری بخشهای یک و دوی مردان 

حضور کلیه پزشکان ، رزیدنتها (درکلیه رده های علمی ) اینترنها در راند مذکور الزامیست .

............................................................................................................................................................

اجرای ژورنال کلاب آموزشی در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

گرداننده دکتر مومنی

تاریخ برگزاری :شنبه بیست و دوم آبانماه 

موضوع :

 Modified Meek Micrografting Technique for Wound coverage

in Extensive burn Injuries

 

 

                                                                      

..........................................................................................................................................................

 کارگاه آموزشی تخصصی منابع الکترونیکی 

دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی ،استفاده از مقالات و مدارک موجود درآن جهت استفاده در دانش پزشکی و سایر موارد اطلاع رسانی کنابخانه مرکزی 

گرداننده مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

برگزار کننده کتابخانه مرکزی دانشگاه (خانم دکتر نعمتی ) تاریخ برگزاری دوشنبه  95/8/24 ساعت 7:30

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 گراند راند در بخشهای بالینی مرکز اموزشی و درمانی شهید مطهری 

                در روز سه شنبه مورخ 95/8/11 در ساعت 7:30 صبح  در این مرکز برگزار میگردد  ....................................................................................................................................................................................................

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی مراکز آموزشی و پژوهشی (شهید مطهری و حضرت فاطمه (س) )

با حضور تمامی اساتید هیات علمی و رزیدنتهای گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) و اساتید و فراگیران مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری در ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 95/8/8 در بیمارستان شهید مطهری برگزار میگردد .

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................

قابل توجه فراگیران محترم 

کنفرانس علمی یکروزه ارتباط پزشک و بیمار در راستای  توسعه و ارتقاء آموزش اخلاق حرفه ای با  هماهنگی مسئول توسعه آموزش و اخلاق حرفه ای جناب آقای دکتر ثبوتی  در روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری برگزار میگردد  .

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................

قابل توجه کلیه اساتید محترم فراگیران پزشکی و پرستاران 

 گراند راند آموزشی در تاریخ 95/7/27 روز سه شنبه در بالین بیمار در بخشهای سوختگی حادمرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری اجرا میگردد 

....................................................................................................................................................................................................

جلسه آموزشی بازنگری سالیانه مایع درمانی در بیماران سوخته بزرگسال 

کمیته آموزش پزشکی و دفتر EDO جلسه آموزشی بازنگری مایع درمانی در بیماران سوخته بزرگسال را در ساعت 7:30 صبح روزچهارشنبه مورخ 95/7/14 در دفتر معاون آموزشی مرکز اجرا می نماید 

....................................................................................................................................................................................................

گراند راند در بخشهای بالینی مرکز اموزشی و درمانی شهید مطهری 

در روز سه شنبه مورخ 95/7/13 در ساعت 7:30 صبح  در این مرکز برگزار میگردد .

....................................................................................................................................................................................................

case report ویژه کودک سوخته 

 در روز سه شنبه مورخ 95/7/13 در ساعت 8:30 صبح در بخش اطفال در خصوص کودک سوخته اجرا میگردد  

....................................................................................................................................................................................................

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی مراکز آموزشی و پژوهشی (شهید مطهری و حضرت فاطمه (س) )

با حضور تمامی اساتید هیات علمی و رزیدنتهای گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) و اساتید و فراگیران مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری در ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 95/7/17 در بیمارستان شهید مطهری برگزار میگردد .

....................................................................................................................................................................................................

قابل توجه کلیه اساتید ، فراگیران پزشکی ، پژوهشگران محترم مرکز آموزشی و در مانی شهید مطهری

کارگاه آموزشی تخصصی منابع الکترونیکی مشترک OVID ( مرحله دوم)  توسط کتابخانه مرکزی ایران OVID  در روزچهار شنبه مورخ 95/7/7 ساعت 7:30 صبح در کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری برگزار میگردد 

حضور شما گرامیان در کارگاه مذکور ضروری می باشد 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

قابل توجه کلیه اساتید ، فراگیران پزشکی ،پرستاری ، پیراپزشکی ، پژوهشگران محترم مرکز آموزشی و در مانی شهید مطهری

کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی در زخم سوختگی توسط آقای دکتر Issam در روز سه شنبه مورخ 95/7/6 ساعت 7:30 صبح در کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری برگزار میگردد

حضور شما گرامیان در کارگاه مذکور ضروری می باشد 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

گراند راند آموزشی بخش مردان 2

گراند راند آموزشی بالینی با حضور اساتید ، دستیاران ، دانشجویان و کادر پرستاری در روز سه شنبه مورخ 95/5/12 در بخش مردان 2 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری با معرفی بیمار 32 ساله سوختگی در اثر انفجار گاز برگزار گردید و جناب آقای دکتر موسوی مجد فوق تخصص جراحی پلاستیک ، ترمیمی و سوختگی مطالب ارزنده ای در خصوص سوختگی با انفجار گاز ارائه نمودند .

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه

راند عمومی بیمارستان

شهید مطهری

گرداننده:

آقای دکتر موسوی

تاریخ:سه شنبه12 /5/95ساعت 7:30 صبح

 دربخشها  برقرار خواهد گردید

حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها

در راند مذکورالزامیست. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اجرای کارگاه اخلاق حرفه ای در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری  

کارگاه اخلاق حرفه ای در تاریخ 95/5/14 از ساعت 8:00 لغایت 12:00 در سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری با شرکت اساتید ،دستیاران ، دانشجویان و اعضای کمیته اخلاق حرفه ای برگزار گردید .

برگزار کننده و سخنرانان کارگاه مذکور مدیر گروه و اعضای گروه اخلاق حرفه ای دانشکده بودند که در اجرای آن مرکز تحقیقات سوختگی نیز مشارکت داشت.