برنامه آموزشي تئوری اینترنها ورزيدنتهای نیمه دوم مهر 95

                                تاريخ

گرداننده

                                              موضوع درس                                   

شنبه

17/7/95

 دکتر ده مرده ئی

وضعیت بیماران سوخته در مراکز سوختگی

شنبه

17/7/95

آقای خاکی  وخانم لطفی

اصول تکمیل  مدارک پزشکی

شنبه

17/7/95

دکتر جعفریان

 اخلاق پزشکی در آموزش بالینی

شنبه

17/7/95

دکتررهام

کنترل عفونت در سوختگی( کلاس توجیهی)+

شنبه

17/7/95

دکتر وقردوست

انواع سوختگی + برخورد اولیه با بیماران سوخته+

شنبه

17/7/95

خانم مشیری

خطا های پزشکی وایمنی فراگیران وبیماران

شنبه

17/7/95

 رجبی

برنامه های آموزشی

یکشنبه

18/7/95

دکتررهام

تشخیص عفونت زخم در بزرگسالان

کلیات مایع درمانی در بیماران سوخته

 مقابله با عفونت های سوختگی

دوشنبه

19/7/95

دکتررهام ودکتر عالی نژاد

تشخیص عفونت زخم در بخشها

دوشنبه

19/7/95

دکتر مومنی

پانسمان های زخم سوختگی و پوششهای بیولوژیک و بیوسنتتیک

شنبه

24/7/95

 دکتر امامی

 مدیریت و کنترل راه هوایی

یکشنبه

25/7/95

دکتر موسوی

سوختگی استنشاقی

دوشنبه

26/7/95

دکتر عالی نژاد

تشخیصsepsisو درماندر سوختگی

سه شنبه

27/7/95

دکتر عمرانی

Management

شکستگیهای به همراه سوختگی

سه شنبه

27/7/95

دکتر ثبوتی

سوختگی درکودکان+Management

آنتی بیوتیک تراپی در کودکان سوخته

چهارشنبه

28/7/95

دکترسید حمید صالحی

Early Excsion and Grafting

جهت دستیاران جراحی عمومی      

چهارشنبه

28/7/95

دکتر فرقانی

سوختگی الکتریکی  و( اشاروتومی ،فاشیوتومی) در بیماران سوخته

چهارشنبه

28/7/95

دکتررهام

امتحان (کتبی) اینترنها ی نیمه دوم مهر95

 

 

 

قابل توجه  اینترنها ودستیاران محترم   :

کارگاه تشخیص عفونت زخم از( شنبه لغایت چهار شنبه) هر هفته دراطاق پانسمان ها برقرار می باشد