دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه مدون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تقویم برنامه آموزشی هفتگی مدون :

برنامه مدون آموزشی اساتید و فراگیران
            


            

                 برنامه مدون آموزشی گروه های  پزشکی وپیراپزشکی مرکز آموزشی درما نی شهید مطهری در سال 1396
گروه های( بیهوشی ،عفونی، داخلی ،جراحی، پزشکان عمومی ، ،گروه اطفال ، فارماکولوژی، پاراکلینیک، پیراپزشکی ، ....)
وضعیت محل کنفرانس گروه هدف زمان گرداننده تاریخ روز  
ردیف
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروههای آموزشی مرکز 24/1/96 پنجشنبه 1
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح 8 گروه پرستاری و پزشکی 14/2/96 پنجشنبه 2
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه بیهوشی  23/2/96 شنبه 3
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اخلاق پزشکی 24/2/96 یکشنبه 4
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه جراحی
(عمومی و ترمیمی)
13/3/96 شنبه 5
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه آموزشی و پژوهشی مرکز 31/3/96 چهارشنبه 6
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها ظهر 12 گروه اطفال 13/4/96 سه شنبه 7
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح 8 گروه عفونی 04/5/96 چهارشنبه 8
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 تیم مدیریت آموزش بالینی 07/5/96 شنبه 9
اجراء شده سالن کنفرانس تمام گروه ها ظهر 12 گروه پاراکلینیک
( آزمایشگاه داخلی )
07/5/96 شنبه 10
در دست اقدام سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پزشکان عمومی 08/6/96 دوشنبه 11
در دست اقدام سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه داخلی 05/7/96 دوشنبه 12
در دست اقدام سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه فارماکولوژی 03/8/96 دوشنبه 13
در دست اقدام سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه تغذیه 15/9/96
 
دوشنبه 14
در دست اقدام سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پیراپزشکی
 ( فیزیوتراپی کار درمانی)
06/10/96 دوشنبه 15
در دست اقدام سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اعتباربخشی مرکز 14/11/96 شنبه 16
در دست اقدام سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 واحد  کتابخانه 5/12/96 شنبه 17

در صورت هرگونه مغایرتی اطلاع رسانی خواهد شد
قابل ذکر است :حضور مترون محترم بیمارستان به عنوان نماینده گروه پرستاری در جلسات مذکور ضروری است
 


دفعات مشاهده: 540 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر