دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه آموزش کاورزان پزشکی (اینترنها)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

لیست برنامه آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری شهریور 96

چهار شنبه 1/6/96 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
چهار شنبه 1/6/96 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 1/6/96 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
چهار شنبه 1/6/96 دکتر هومند
 
شناسائی عوامل تهدید کننده ایمن
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
چهار شنبه 1/6/96 دکتر عالی نژاد ( کلاس توجیهی)کنترل عفونت در سوختگی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 4/6/96 د کتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
5/6/96 دکتر کریمی و
دکتر قدیمی
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 6/6/96 دکتر ثبوتی و
دکتر طاوسی
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 6/6/96    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
سه شنبه 7/6/96 دکتر فرقانی گراند راند (7:30) بخشها فراگیران+اساتید
چهار شنبه 8/6/96  دکتر موسوی مجد گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 11/6/96 دکتر رضا صالحی ژورنال کلاب(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
12/6/96 دکتر کریمی و
دکتر قدیمی
گزارش صبحگاهی(7:30) کلاس کتابخانه کلیه فراگیران
12/6/96 دکتر ثبوتی ژورنال کلاب گروه اطفال(8:30 صبح) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 13/6/96 دکتر طاوسی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 14/6/96  دکتر موسوی مجد گراند راند (7:30) بخشها فراگیران+اساتید
چهار شنبه 15/6/96  دکتر ثبوتی ارزشیابی  فراگیران سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
19/6/96 اساتید بالینی کلاس  های توجیهی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
دوشنبه 20/6/96  دکتر طاوسی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 21/6/96 خانم دکتر مومنی گراند راند (7:30) بخشها فراگیران+اساتید
چهار شنبه 22/6/96  دکتر موسوی مجد گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 25/6/96  دکتر سید حمید صالحی ژورنال کلاب(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
26/6/96 دکتر کریمی و
دکتر قدیمی
گزارش صبحگاهی(7:30) کلاس کتابخانه کلیه فراگیران
26/6/96    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
دوشنبه 27/6/96 دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 28/6/96    دکتر موسوی گراند راند (7:30) بخشها فراگیران+اساتید
سه شنبه 28/6/96 دکتر ثبوتی ژورنال کلاب گروه اطفال(8:30 صبح) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 29/6/96  دکتر موسوی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 29/6/96  دکتر ثبوتی ارزشیابی  فراگیران سالن  کنفرانس کلیه فراگیران

   در صورت هرگونه مغایرتی اطلاع رسانی خواهد شد
دکتر مصطفی ده مرده ئی
رئیس مرکز آ موزشی پژوهشی شهید مطهری


دفعات مشاهده: 677 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر