دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه آموزشی تئوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه آموزش تئوری وبالینی اینترنها ورزیدنتهای  نیمه اول خرداد 97

تاریخ گرداننده موضوع درس
سه شنبه 1/3/97 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی)
سه شنبه 1/3/97 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی
سه شنبه 1/3/97 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی
سه شنبه 1/3/97 دکتر موسوی مجد کلاس توجیهی(رئیس بخش ترمیمی)
سه شنبه 1/3/97 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمن
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سه شنبه 1/3/97 آقای خاکی و خانم لطفی اصول تکمیل  مدارک پزشکی
سه شنبه 1/3/97 رجبی برنامه های آموزشی
سه شنبه 1/3/97 دکتر امراللهی اصول مایع درمانی در بیماران سوخته و  تنظیم آب والکترولیت  ساعت 11:30
سه شنبه 1/3/97 دکتر رهام ( کلاس توجیهی)کنترل عفونت در سوختگی + بهداشت دست
تشخیص عفونت در سوختگی
چهار شنبه 2/3/97 دکتر رهام انواع سوختگی+ مقابله با عفونت های سوختگی
برخورد اولیه با بیماران  دچار سوختگی حاد در اورژانس
چهار شنبه 2/3/97 دکتر مومنی پانسمان های زخم سوختگی و پوششهای بیولوژیک و بیوسنتتیک
شنبه 5/3/97 دکتر سید حمید صالحی جهت دستیاران جراحی عمومی
Early Excsion and   Graftin
شنبه 5/3/97 دکتر امامی مدیریت و کنترل راه هوایی
6/3/97 دکتر عالی نژاد تشخیص و درمان در سوختگی sepsis
دوشنبه 7/3/97 دکتر قدیمی ترمیم زخم سوختگی
سه شنبه 8/3/97 دکتر ثبوتی Case reportساعت8:30
سه شنبه 8/3/97 دکتر ثبوتی سوختگی درکودکان+ Management
آنتی بیوتیک تراپی در کودکان سوخته
سه شنبه 8/3/97 دکتر عباس زاده شکستگیهای به همراه سوختگی Management
چهار شنبه 9/3/97 دکتر موسوی مجد سوختگی استنشاقی++ سوختگی الکتریکی
چهار شنبه 9/3/97 دکتر فرقانی اشاروتومی ،فاشیوتومی در بیماران سوخته
شنبه 12/2/97 دکتر رضاصالحی کنترل درد در سوختگی
یکشنبه 13/2/97 فلوی ترمیمی مروری برسوختگی
یکشنبه 13/2/97 دکتر رهام امتحان (کتبی) اینترنهای  نیمه اول خرداد97قابل توجه  اینترنها ودستیاران محترم   :
کارگاه تشخیص عفونت زخم ( شنبه لغایت چهار شنبه) هر هفته دراطاق پانسمان ها برقرار می باشد
دکتر بهنام ثبوتی
 مسئول دفتر  EDO مرکز آموزشی  پژوهشی شهید مطهری


برنامه آموزش تئوری وبالینی اینترنها ورزیدنتهای
 نیمه دوم خرداد 97

تاریخ گرداننده موضوع درس
شنبه 19/3/97 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی)
شنبه 19/3/97 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی
شنبه 19/3/97 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار
ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
شنبه 19/3/97 آقای مهندس پوررعدی روش استفاده ازوب سایت ودسترسی به  بسته های آموزشی
شنبه 19/3/97 آقای خاکی و خانم لطفی اصول تکمیل  مدارک پزشکی
شنبه 19/3/97 رجبی برنامه های آموزشی
شنبه 19/3/97 آقای دکتر بهزادی اشاروتومی در بیماران سوخته
شنبه 19/3/97 آقای دکتر خدا مرادی مایع درمانی در بیماران سوخته
شنبه 19/3/97 دکتر رهام ( کلاس توجیهی)کنترل عفونت در سوختگی + بهداشت دست
تشخیص عفونت در سوختگی
20/3/97 دکتر عالی نژاد تشخیص و درمان در سوختگی sepsis
دوشنبه 21/3/97 دکتر مومنی پانسمان های زخم سوختگی و پوششهای بیولوژیک و بیوسنتتیک
سه شنبه 22/3/97 دکتر ثبوتی Case reportساعت8:30
سه شنبه 22/3/97 دکتر ثبوتی سوختگی درکودکان+ Management
آنتی بیوتیک تراپی در کودکان سوخته
سه شنبه 22/3/97 دکتر عباس زاده شکستگیهای به همراه سوختگی Management
چهارشنبه 23/3/97 دکتر رهام انواع سوختگی+ مقابله با عفونت های سوختگی
برخورد اولیه با بیماران  دچار سوختگی حاد در اورژانس
چهارشنبه 23/3/97 دکتر فرقانی اشاروتومی ،فاشیوتومی در بیماران سوخته
یکشنبه 27/3/97 دکتر سید حمید صالحی جهت دستیاران جراحی عمومی
early exision and graft
یکشنبه 27/3/97 دکتر رضاصالحی کنترل درد در سوختگی
28/3/97 فلوی ترمیمی مروری برسوختگی
سه شنبه 29/3/97 دکتر موسوی مجد سوختگی استنشاقی
چهارشنبه 30/3/97 دکتر رهام امتحان (کتبی) اینترنهای  نیمه دوم  خرداد97قابل توجه  اینترنها ودستیاران محترم   :
کارگاه تشخیص عفونت زخم ( شنبه لغایت چهار شنبه) هر هفته دراطاق پانسمان ها برقرار می باشد
دکتر  بهنام ثبوتی
مسئول EDO  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری


دفعات مشاهده: 1135 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر