Close

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی
رشته تحصیلیفوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
پست سازمانیرئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
شرح وظایف -نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرائی بیمارستان در قالب سیاستهای اتخاذ شده بعنوان اهداف و وظایف بیمارستان -طرح ریزی مستمر برنامه ارائه خدمات آموزشی و درمانی با همکاری مسئولین در حوزه ستادی دانشگاه و گروههای آموزشی -نظارت و سرپرستی امور درمان بیمارستان برابر مقررات تدوین شده -نظارت و بررسی بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی -نظارت بر اجرای برنامه مدون و ابلاغی به منظور اطمینان از حسن انجام کار - ارزشیابی برنامه مدون و ابلاغی - هدایت کلیه واحدهای تحت سرپرستی برای تصحیح برنامه های اجرای کار در جهت اهداف و برنامه های تعیین شده - ایفای نقش رابط بین بیمارستان و دانشکده پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: