دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

فرم گزارش خطا


کد رهگیرى این فرم: P488-F485-U0-N608561          
[ چاپ فرم ]
مشخصات گزارش دهنده خطا:
مشخصات بیمار:
تاریخ وقوع خطا:

تاریخ شمسى:

تاریخ گزارش خطا:

تاریخ شمسى:

شیفت:
خطای جراحی:
 عمل جراحی روی موضع اشتباه
 انجام جراحی بر روی بیمار اشتباه
 عدم ارسال نمونه پاتولوژی
 مرگ در حین عمل جراحی یا بلافاصله بعد از آن
 عدم تطبیق تکنیک بکار رفته با استاندارد جراحی
 جا گذاشتن اشیاء خارجی
 ثبت اشتباه گزارش جراحی
 آسیب به بیمار حین عمل جراحی
بخش:
عوارض بعد از عمل جراحی:
خطای مراقبتی:
 سقوط بیمار
 تزریق خون
 آسیب به بیمار هنگام انتقال
 عدم تطبیق تکنیک بکار رفته با استاندارها
 ثبت اشتباه گزارش عمل
 عدم ارسال نمونه پاتولوژی
 تحویل اشتباه بیمار
 ثبت اشتباه محل عمل
 خطای آزمایشات بیمار(نمونه گیری و ارسال اشتباه)
 سایر
خطای دارویی:
 عدم شناسایی بیمار
 داروی اشتباه
 دوز اشتباه دارو
 روش اشتباه تجویز دارو
 زمان اشتباه دارو
 حذف دارو
 روش آماده سازی اشتباه
 سرعت انفوزیون اشتباه
 ثبت اشتباه دارو
 دستور اشتباه
 ثبت اشتباه دارو در کاردکس و کارت دارو
 ثبت اشتباه دارو در گزارش پرستاری
 تحویل اشتباه دارو از داروخانه
 سایر
خطای تشخیص:
 خطا در ثبت درصد
 خطا در ثبت موضع عمل
خطای تجهیزاتی:
 عدم کالیبراسیون به موقع
 افت فشار اکسیژن و N2O
خطای ثبت:
 ثبت ناقص یا ناخوانا بودن دستور(پزشک)
 ثبت اشتباه گزارش پرستاری
 ثبت اشتباه(آزمایشگاه)
 چک اشتباه دستورات(پرستار)
 ثبت اشتباه(تصویر برداری)
شرح خطا:
افدامات انجام شده:
عوارض خطا:
 مرگ بیمار
 آسیب جدی به بیمار
 طولانی شدن مدت اقامت بیمار
 افزایش هزینه درمان
 بدون عارضه
 آسیب به تجهیزات
 آسیب به پرسنل
علل بروز خطا:
شناسایی خطا:
 توسط فرد انجام دهنده خطا
 توسط مسئول/سوپروایزر/پزشک
 توسط بیمار/همراه بیمار
 قبل از وقوع(Near miss)
 در حین بروز خطا
 بعد از بروز عوارض
احتمال وقوع مجدد خطا:
 به ندرت
 خیلی کم
 کم
 متوسط
  زیاد
 خیلی زیاد
پیشنهاد جهت پیشگیری از وقوع خطا: