دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 


سرکار خانم ریحانه مختاری 
مسئول دفتر بهبود کیفیت 

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان 

 دفتر بهبود کیفیت


دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در سال 1389 تحت عنوان دفتر تعالی و حاکمیت خدمات بالینی فعالیت خود را آغاز نمود . در سال 1392 با تغییر نام به دفتر بهبود کیفیت ارتقاء یافته است همچنین کارشناسان متعهد و با تجربه در این واحد جذب و مشغول انجام وظیفه هستند.دفتر بهبود کیفیت فعالیت خود را در راستای استانداردهای اعتبار بخشی ادامه می دهد .کلیه مستندات مورد نیاز استاندردهای اعتبار بخشی در این دفتر تهیه و بازنگری و پایش می شود سپس مستندات با اعضای ریاست بیمارستان و به صورت ابلاغیه به کلیه واحدها تحویل داده می شود . دفتر بهبود کیفیت زیر نظر ریاست بیمارستان انجام وظیفه می نماید .

 

شرح وظایف

-نیاز سنجی در راستای ارتقا ء بهبود کیفیت خدمات و ارائه راهکار

-یکسان سازی و هماهنگی فعالیت های کمیته ها ی بیمارستانی

-مستند سازی و ارتقاء فرایند ها

-پایش داده های مدیریتی و آموزشی

-پایش داده های مراقبتی و بالینی

 

مختصری از فعالیت واحد: