دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معرفی بخشها
 • اداری پشتیبانی
 • نوبت دهی اینترنتی
 • فرم انتقادات و پیشنهادات
 • فرم گزارش خطا

دفتر پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

پرویز نمازی

سمت : مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

مسئول مافوق :  دکتر مصطفی ده مرده ئی / ریاست مرکز

جانشین: خانم بیتا کامرانفر 

شرح وظایف :

·         برنامه ریزی  و نظارت در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

·         شرکت فعال در نهادهای سیاسیت گزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

·         تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

·         برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته ها با شرح وظایف مدون

·         تدوین و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت به کارکنان، آموزش کارکنان جدیدالورود

·          تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده (بدو بستری،  حین بستری، هنگام ترخیص و سرپایی


لیست اسامی و شرح وظایف سوپروایزران  بیمارستان شهید مطهری سال 1397
 

ردیف نام و نام خانوادگی شیفت
1 مهدیه امیرزاده سوپروایزربالینی شیفت صبح
2 بیتا کامرانفر سوپروایزرآموزشی
3 پریسا پهلوانپور سوپروایزرکنترل عفونت
4 رقیه صمیمی سوپروایزرآموزش به بیمار (سلامت )
5 احمدرضامحمدزاده سوپروایزربالینی عصر و شب
6 غلامرضا خانجانی فرد سوپروایزربالینی عصر و شب
7 کبری قاسمی نژاد سوپروایزربالینی عصر و شب
8 سمیه فرامرزی سوپروایزربالینی عصر و شب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرح وظایف سوپروایزران بالینی
 • مسئولیت نظارت مستقیم برارائه خدمات تشخیصی،بالینی و مراقبتی
 • نظارت و کنترل مستمربررفتارشغلی کارکنان تحت سرپرستی
 • بازدیدمستمرازواحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات و ارائه گزارش
 • ثبت حوادث و وقایع غیرمترقبه و تهیه آمار
 • مشارکت درارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی
 • همکاری با مدیرپرستاری درتنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت
 • همکاری با مدیرپرستاری درتعیین خط مشی ها ،ارزیابی ها ،توزیع و انتصاب نیروی انسانی ،آموزش و فعالیت های مرتبط
 • مدیریت برخی ازداروهای خاص ازجمله داروهای مخدر درطول شیفت برحسب خط مشی بیمارستان
 
 
شرح وظایف سوپروایزرآموزشی
 • شناسایی و تعیین اهداف آموزشی /تعیین نیازهای آموزشی/اولویت نبدی نیازهای آموزشی
 • تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی درراستای اهداف کلان بیمارستان
 • تعیین و تنظیم ابزارمناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری دربرنامه های آموزشی براساس سرانه آموزشی
 • تعیین و اندازه گیری شاخص های مرتبط آموزشی
 • ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده ازنتایج اثربخشی
 • طراحی و اجرای برنامه ای آموزشی کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت
 • هماهنگی دراجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری
 
شرح وظایف سوپروایزرکنترل عفونت
 • شناخت منابع عفونت های بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش
 • همکاری درتوسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادرپرستاری،دانشجویان،مراجعین و سایرکارکنان
 • تنظیم برنامه واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان
 • ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونتهای خطرناک و ارائه راهکارمناسب به کمیته کنترل عفونت
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درزمینه عفونتهای بیمارستانی
 • بازدیدازبخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته ازطریق نتایج آزمایشات و علایم بالینی
 • نظارت وارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده
 • نظارت بر رعایت بهداشت دستها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت
 • مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی
 • کنترل پوشش های محافظتی کادرخدمات و کادردرمان
 • نظارت برتفکیک پسماندهای پزشکی درسطح بخش و خروج ایمن پسماند ازبخش و بیمارستان
 • ارزیابی محصولات جدید مورد استفاده دردرمان ازنظر کنترل عفونت و تایید یا رد خرید
 
شرح وظایف سوپروایزرآموزش به بیمار
 • انجام نیازسنجی و تعیین الویت های آموزشی به بیمارمتناسب با هرگروه ازبیماراننی که نیازمند آموزش خاص هستند.
 • تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب ،جزوات ،پمفلت و پوسترهای بهداشتی
 • برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی به بیماران
 • تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
 • تهیه ابزارمناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت

               سوپروایزرآموزشی                                                             مدیرپرستاری                      
         


دفعات مشاهده: 7687 بار   |   دفعات چاپ: 413 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر