دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

واحد توسعه آموزش بالینی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دکتر بهنام ثبوتی 

فوق تخصص عفونی کودکان و معاون آموزشی بیمارستان شهید مطهری 

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی 

کارشناسان:

سرکار خانم مختاری کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان 

سمت :  کارشناس توسعه آموزش بالینی 

سرکار خانم رجبی کارشناس مسئول امور آموزش و دانشجویی 

سمت : کارشناس توسعه آموزش بالینی
جناب آقای مهندس سهیل پوررعدی کارشناس دفتر توسعه آموزش بالینی 
سمت مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی و روابط عمومی مرکز  

شرح وظایف:

برنامه‌ریزی آموزشی:

۱.       پیگیری تدوین برنامه های درسی در سطح گروه‌های آموزشی دانشکده 

۲.       پیگیری تدوین راهنمای مطالعاتی توسط گروه های آموزشی

۳.       نیازسنجی آموزشی و تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی در سطح دانشکده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشی دانشکده

۴.       همکاری در انجام مداخلات آموزشی براساس اولویت های تعیین شده توسط دانشکده و EDC

۵.       همکاری در تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک آموزشی دانشگاه و دانشکده

۶.       همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی

۷.       مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای شیوه های نوین آموزشی

۸.       مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در تدوین Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

۹.       نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan

۱۰.   مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

۱۱.   همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی

۱۲.   توسعه روش های نوین آموزش و تدریس در  Skill Lab

۱۳.   پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه

۱۴.   برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی آموزشی

 

ارزشیابی:

۱.       همکاری در انجام ارزشیابی کیفی آموزش سالانه اعضاء هیات علمی براساس سیاست‌های دانشگاه

۲.       ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیات علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی

۳.       بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضا و مقایسه سری زمانی عملکرد اعضای هیأت علمی از نظر ارزشیابی

۴.       همکاری در انجام ارزشیابی های درونی گروه های آموزشی با نظارت EDC

۵.       همکاری با گروه های آموزشی جهت تعیین شاخص ها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن‌‌ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی

۶.       ارائه گزارش وضعیت شاخص های آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC

۷.       انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید

۸.       نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

هدایت، نظارت و انجام ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی

 

رسالت و اهداف واحد توسعه آموزش بالینی:

  دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری بمنظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی در راستای سیاست ها و برنامه های دانشگاه متبوع با ارایه مشاوره درطراحی و اجرای رویکرد های جدید وبه کارگیری وتوسعه روشهای نوین آموزشی باتقویت وبهبودتوان مندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی می پردازد.

  هدف کلی:

  ارتقای کیفیت آموزش بالینی در کلیه سطوح فراگیران دانشکده پزشکی وارتقای فرآیند یاددهی ویاد گیری در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  اهداف:

  · تبیین ویژگیها واهداف آموزشی مورد انتظار در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  · بررسی وضعیت فعلی آموزش بالینی وتبیین نقاط قوت وضعف آن

  · ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی درسطوح مختلف ودرمحیط های بالینی مختلف

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با روشهای یاددهی ویاد گیری به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با شیوه های ارزشیابی به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی ( OSCE-DOPS-Check List -........ )

  · برقراری ارتباط وتبادل اطلاعات وتجارب با مراکز معتبر آموزش بالینی در داخل وخارج کشور

  · ارتقای دانش تخصصی اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزش بالینی

  · تهیه کتابهای راهنمای بخش درکلیه سطوح شامل مقررات بخش،آئین نامه آموزشی انضباطی ،برنامه هفتگی بخش واساتید،برنامه دروه های آموزشی وطرح درس،شیوه ارزشیابی و Log Book ومنابع آموزشی

  · بررسی ودادن بازخورد در مورد فعالیت های آموزشی ، طرح درسهای بالینی ،ارزشیابی ها ی برنامه های آموزشی و فرگیران و............به اساتید ومدیران آموزشی

  · تعامل وجلب مشارکت فعال اساتید در ارتقای کیفیت آموزش بالینی

  · برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش بالینی:

  · برنامه ریزی و ارایه مشاوره به معاون آموزشی و کمیته های آموزشی بیمارستان برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در راستای سیاست ها و برنامه های دانشگاه ، دانشکده پزشکی و بیمارستان

  · ارتقای توان مندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی

  · ارایه مشاوره به کمیته های آموزشی، بخش ها و گروههای بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی

  · نظارت و ارزشیابی عوامل مؤثر در ارتقاء آموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی بیمارستان - دانشکده ودانشگاه

  · انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها/گروه های بیمارستان در حیطه آموزش بالینی


تقویم سالانه جلسات کمیته آموزش پزشکی  
 
تقویم  جلسات کمیته آموزش پزشکی ودفتر EDO سال (۹۹)


 
ردیف روز تاریخ گرداننده زمان گروه هدف محل جلسه
۱ شنبه ۳۰/۱ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۲ شنبه ۲۷/۲ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۳ شنبه ۳۱/۳ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۴ شنبه ۲۸/۴ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۵ شنبه ۲۵/۵ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۶ شنبه ۲۹/۶ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۷ ۱شنبه ۲۷/۷ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۸ شنبه ۲۴/۸ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۹ شنبه ۲۹/۹ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۱۰ شنبه ۲۷/۱۰ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۱۱ شنبه ۲۵/۱۱ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
۱۲ شنبه ۲۳/۱۲ کمیته آموزش پزشکی ۰۷:۳۰ اعضاء کمیته و مدعوین مجازی
 
   


                           درصورت هرگونه مغایرت اطلاع رسانی خواهد شد

                                  مسئول دفتر آموزش بالینی مرکز
 
 
 


دفعات مشاهده: 7204 بار   |   دفعات چاپ: 391 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر