نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

دکتر  سید حمید صالحی

دکترای تخصصی پزشکی

استاد جراحی عمومی/گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی

( رئیس بخشهای سوختگی حاد )

مسئول آموزش بالینی دستیاران جراحی عمومی

سوابق علمی و پژوهشی
 
دکتر مصطفی ده مرده ئی
دکترای فوق تخصصی بالینی
دانشیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی/
گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی
(رئیس کلینیک سوختگی)
مدیر عامل مرکز

دکتر طیب قدیمی 

دکترای فوق تخصصی بالینی

دانشیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی/
گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی

(مدیر گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی)

رئیس مرکز تحقیقات سوختگی

دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور

دکترای فوق تخصصی بالینی

دانشیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی/
گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی

(رئیس بخش ترمیمی)

معاون فنی مرکز

دکتر مهدی صبوری

دکترای فوق تخصصی بالینی

استادیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی/
گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی
(مسئول واحد توسعه آموزش)

دکتر سیامک فرخ فرقانی

دکترای فوق تخصصی بالینی

استادیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی/
گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی
(معاون مرکز تحقیقات سوختگی)

دکتر کاوه قناد

دکترای فوق تخصصی بالینی

استادیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی/
گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی

دکتر بهنام ثبوتی

دکترای فوق تخصصی بالینی

استاد بیماریهای عفونی کودکان/گروه کودکان، دانشکده پزشکی
(رئیس بخش کودکان)
مدیر آموزش وزارت بهداشت

دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی

دکترای تخصصی پزشکی

استادیار بیماریهای عفونی/گروه بیماریهای عفونی و طب گرمسیری، دانشکده پزشکی
(مسئول آموزش کارورزان)

دکتر علی اکبر جعفریان

دکترای تخصصی پزشکی

دانشیار بیهوشی/گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
(رئیس اتاق عمل)
مسئول آموزش بالینی دستیاران بیهوشی

دکتر آزاده امامی

دکترای تخصصی پزشکی

استادیار بیهوشی/گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
(رئیس بخش BICU)
مدیر آموزش و پژوهش

دکتر رضا صالحی

دکترای تخصصی پزشکی

استادیار بیهوشی/گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
(رئیس بخش اورژانس)
مسئول آموزش بالینی دستیاران طب اورژانس
Template settings