نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسئول واحد حراست

محمد یزدانی

کارشناس روابط عمومی

     شماره تماس: (داخلی 328)

 

شرح وظایف مسئول واحد حراست:

 •  تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها
 • کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به بیمارستان، تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده
 • کنترل بر نصب و نظارت بر دوربین های مداربسته
 •  صدور مجوز تردد خودرو
 • نظارت، آموزش و کنترل بر عملکرد انتظامات
 • نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول بیمارستان
 •  بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس براساس شناسایی تخلفات، زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجرایی
 •   نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن
 • رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان
 • تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان
 • رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 • رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان
 • تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
 • تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان
 •  شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
 •  توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع
 • شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه.
 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت مأموریت خارج از کشور.
 • تعیین صلاحیت پیمانکاران.
 • شناسایی فرصت ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب ها
 • شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی.

دفتر واحد حراست: انتهای حیاط بیمارستان، جنب واحد مدارک پزشکی

شماره تماس: (داخلی 328)88770031 

Template settings