نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
گام شماره 1
همکار گرامی، از طریق این فرم شما می توانید هر واقعه ای را که خود یا دیگران در آن نقش داشته اید را گزارش نمائید. هدف از گزارش خطاها، عدم تکرار آن می باشد. تنبیه یا سرزنشی از سوی سازمان صورت نخواهد گرفت. اطلاعات بدست آمده بدون ذکر نام و بخش مربوطه، جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و بعنوان تجربیات مستند، در اختیار سایر همکاران قرار می گیرد.
گام شماره 2
لطفا از بین جداول عناوین خطا، جزئیات نوع خطا را مشخص فرمایید.
گام شماره 3
Template settings