نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

مهندس زهرا اصفهانیان

 

شماره تماس: (داخلی286) 88770031

 

شرح وظایف کارشناس بعداشت حرفه ای

 

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

پیگیری مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا حصول نتیجه

تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روحی کارکنان

ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی در بخش / واحدهای بیمارستان

شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

برچسب گذاری ظروف مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

ثبت آمار حوادث در بخش / واحدهای بیمارستان

همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتباربخشی و سایر امور مربوطه

 

دفتر بهداشت حرفه ای: ساختمان اداری،طبقه اول

شماره تماس: (داخلی 286)

    

 

Template settings