نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

سوختگی یکی از شدیدترین آسیبهائی است که می‌تواند هر فردی را در طول زندگی گرفتار کند و از مهمترین علل آن بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی و عدم نظارت والدین بر کودکان و افراد نیازمند به مراقبت است.سوختگی پس از سوانح ترافیکی و سقوط از ارتفاع، سومین علت مرگ و میر در اثر سانحه است. آسیب جسمی و روحی-روانی ناشی از سوختگی، خصوصا در موارد شدید، عموما تا آخر عمر به درجاتی گریبان فرد و خانواده وی را می‌گیرد. علاوه بر این، هزینه هنگفتی به بیمار و اطرافیان، از زمان ایجاد سوختگی تا آخر تحمیل می‌ردد. مرگ و میر، انواع معلولیتهای جسمی و روحی، آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی، تحمیل هزینه سنگین به بیمار و خانواده و جامعه، از جمله عواقب سوختگی است که می‌توان به آن اشاره کرد. 

 پمفلت‌ها
Template settings