نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

کارشناس خدمات آموزش

پروین اصغری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس:(داخلی 303) 36-88770031

 

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزش:

 • کسب خط مشی  ودستورالعمل های لازم از مدیر آموزشی ورئیس مرکز
 • برقراری ارتباط  بادانشکده ( معاونت آموزشی  ومدیر گروه ها  و ....) بطور مستمر  جهت دریافت معرفی نامه های فراگیران  ،پذیرش فراگیران و هماهنگی جهت تشکیل کلاس برای فراگیران  جدید الورود (دوره 15روزه ویک ماهه و...)
 •  انجام امور مربوط به تامین و توزیع  وچیدمان مناسب فراگیران پزشکی در کشیک عصر وشب
 •  تنظیم واجراء برنامه های آموزشی بر اساس کوریکولوم های آموزشی مصوب گروه های آموزشی  ( جراحی عمومی ، طب اورژانس فوق تخصصی جراحی  پلاستیک وفلو شیپ سوختگی و پزشکی قانونی وبیهوشی ) در راستای برنامه های آموزشی معاونت آموزشی دانشکده ودانشگاه متبوع
 •  تهیه  برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی فراگیران با هدایت وراهنمائی روئسای  بخش ها (سوختگی حاد ،ترمیمی  و بیهوشی و..... )
 •  انجام امور  مربوط  به تهیه و تنظیم بر نامه های آموزشی و تشکیل جلسات برنامه آموزشی ( کلاس توجیهی ،گراند راند ، ژورنال کلاب ، کنفرانس ومورتالیتی)
 • جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه نیازسنجی آموزشی اساتید وفراگیران پزشکی
 •   نظارت در توزیع نامه ها ، بخشنامه ها و برنامه های آموزشی
 • کنترل جضور و غیاب فراگیران وانجام هماهنگی های لازم در راستای شرکت فعال آنها در کلیه فعالیتهای آموزشی مرتبط با فرایندها واستراتژی های آموزشی این مرکز
 •  انجام امور  مربوط به برگزاری امتحانات و تهیه و تنظیم  کلیه گواهی نامه های آموزشی  وفرم های ارزشیابی و نمرات  فراگیران
 •  راهنمائی وپاسخگوئی به فراگیران در زمینه رعایت مقررات دانشجوئی
 •  دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در زمینه رفاهی،تحصیلی، پاویونها و پیگیری موارد آنها
 • انجام سایر دستورات طبق نظر مافوق

دفتر خدمات آموزش: ساختمان بالینی ، طبقه سوم، جنب کتابخانه

شماره تماس: داخلی 303

88770031 الی 36

Template settings