نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسئول تاسیسات

 

اصغر مهدی زاده

 

شماره تماس: (داخلی255-254) 88770031

 

شرح وظایف مسئول تاسیسات

1-انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل و هوارسانها 

2-تهیه طرحهای نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات

3-تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی

4-سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی

5-نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی

6-آموزش و راهنمایی کاردانها و تکنسینها در زمینه نصب و آزمایش و بهره برداری و نگهداری تاسیسات

7-شرکت در کمیسیونهای فنی

8-نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه

9-همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی

10-تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط

11-ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی وتامین نیرو در واحد

12-نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان

13-کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه

14-شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت.

15-ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه حوادث، کمبودها، نقایص و...

16-انجام سایر امور محوله مربوط به نگهداشت و یا ایجاد تغییرات ساختمانی دربیمارستان.

17-همکاری در اجرای سنجه های اعتبار بخشی در زمینه واحد تاسیسات و مدیریت بحران

18- همکاری با واحدهای بهداشت حرفه ای – بهداشت محیط – تجهیزات پزشکی و  فناوری اطلاعات .

دفتر تاسیسات: ساختمان درمانی، طبقه زیرهمکف

شماره تماس:(داخلی 254-255)

Template settings