نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسئول بهبود کیفیت 

آذین فاضلی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

شماره تماس: (داخلی 330)   88770031

 

شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت

۱- هماهنگی با کلیه واحد / بخشها در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان
۲- مشارکت در تدوین و سند استراتژیک و به روز رسانی آن
۳- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت در بیمارستان.
۴- برگزاری جلسات کمیته سنجش و پایش کیفیت و پیگیری مصوبات
۵- نظارت و پیگیری کیفیت برگزاری سایر کمیته‌های بیمارستانی و ارائه گزارش وضعیت و پیشنهادات مداخله ای 
 اصلاحی به تیم مدیریت اجرایی در صورت لزوم
۶- تدوین فهرست فرایند های اصلی بیمارستان با همکاری مسئولین بخش / واحد ها و تعیین شاخص های اندازه گیری آنها
۷- -نظارت بر گردآوری داده‌ها و جمع‌بندی اطلاعات در راستای شاخص‌های فرایندی 
 عملکردی ساختاری، انجام تحلیل با مشارکت مسئولین بخش‌ها و واحد‌ها و ارایه گزارش نتایج تحلیل ها و مداخلات به تیم مدیریت اجرایی
۸- پیگیری میزان پیشرفت در برنامه های بهبود کیفیت / عملیاتی بیمارستان و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی
۹- مشارکت در تدوین خط مشی 
 روش اجرایی و دستوالعمل‌های بیمارستانی به روز رسانی آنها
۱۰- نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت و ایمنی در بیمارستان
۱۱- اجرای فرایند رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی از بیماران و کارکنان مرکز (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان.
۱۲- مشارکت در تدوین شاخص‌های عملکردی اختصاصی بیمارستان.
۱۳- همکاری با مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در، تحلیل ریشه یابی خطاها و نواقص موجود در سیستم.
۱۴- مشارکت فعال در انجام بازدید‌های ایمنی بیمار.
۱۵- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق

واحد بهبود کیفیت: ساختمان اداری، طبقه اول

شماره تماس: داخلی (330)   

Template settings