نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزشی مدیریت بحران برگزار شد.

کارگاه آموزشی مدیریت بحران برگزار شد.

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در سالن اجتماعات بیمارستان با هدف آشنایی افرادبا موارد ایمنی وروش های پیشگیری ومقابله با حوادث و بلایا برگزار شد.

Template settings